top of page

Γενικοί όροι πώλησης

Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης διέπουν την πώληση των προϊόντων που διατίθενται στην ιστοσελίδα www.stationdeus.com από την εταιρεία "Omega Station Srl" με έδρα 36034 - Malo (VI), Via Monte Grappa n . 46 - Ιταλία, ΑΦΜ 04210510246 (εφεξής ο "Πωλητής").
Ο ιστότοπος και το εμπορικό σήμα "Station Deus (ex Omega Station srl a socio unico)" ανήκουν στην εταιρεία "Station Deus - ex Omega Station Srl a socio unico"
Τυχόν αλλαγές στους όρους πώλησης θα ισχύουν από τη στιγμή που θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο και θα αφορούν τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από εκείνη τη στιγμή και μετά.


1. ΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση (εφεξής η "Σύμβαση") είναι μια σύμβαση εξ αποστάσεως που έχει ως αντικείμενο την πώληση κινητών αγαθών (όπως για παράδειγμα Cocktail Stations) μεταξύ της "Omega Station Srl a socio unico" και του πελάτη (εφεξής ο "Πελάτης") στο πλαίσιο ενός συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως που οργανώνει ο Πωλητής, ο οποίος για την παρούσα σύμβαση χρησιμοποιεί κυρίως το διαδίκτυο. Συνεπώς, όλες οι συμβάσεις θα συναφθούν απευθείας μέσω της πρόσβασης του Πελάτη στον ιστότοπο ή της λήψης προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους προαναφερθέντες όρους πώλησης, οι οποίοι αποκλείουν και υπερβαίνουν κάθε συμφωνία που έχει συμφωνηθεί προηγουμένως ή προφορικά μεταξύ των μερών.
Για να μπορέσετε να κάνετε μια παραγγελία πρέπει να είστε ενήλικας. Οι παραγγελίες που θα τοποθετηθούν θα είναι δεσμευτικές για τον Πωλητή μόνο με την αποδοχή της που αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Πελάτη με την παραγγελία) της δεόντως συμπληρωμένης παραγγελίας, με την επιφύλαξη της εγκεκριμένης πληρωμής και της διαθεσιμότητας των προϊόντων / s. . Συνιστάται να φυλάσσεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Πωλητή. Εάν το e-mail επιβεβαίωσης δεν παραληφθεί, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Πωλητή στην ακόλουθη διεύθυνση: info@stationdeus.com.
Αποκλείεται το δικαίωμα του Πελάτη να προβεί σε αγορές προϊόντων στον ιστότοπο που θα αποσταλούν για μεταπώληση, εκτός εάν έχουν προηγηθεί συμφωνίες με τον Πωλητή.
Αποκλείεται κάθε δικαίωμα του Πελάτη για αποζημίωση ή αποζημίωση, καθώς και κάθε συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες σε πρόσωπα ή/και πράγματα που προκαλούνται από τη μη αποδοχή, έστω και μερική, μιας παραγγελίας από την "Omega Station Srl a socio unico".
Οι τεχνικές πληροφορίες που εκτυπώνονται στον κατάλογο που είναι ορατός στον ιστότοπο βασίζονται αποκλειστικά στα επίσημα στοιχεία του πωλητή, με την επιφύλαξη τροποποίησης των τεχνικών και διαστασιολογικών παραμέτρων με βάση τις παραλλαγές του προϊόντος. Εξυπακούεται ότι η εικόνα που συνοδεύει την περιγραφή ενός προϊόντος ενδέχεται να μην είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική των χαρακτηριστικών του.


2. ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΌΡΩΝ ΠΏΛΗΣΗΣ

Με την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του, ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης στις σχέσεις του με την "Omega Station Srl a socio unico", δηλώνοντας ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται όλες τις πληροφορίες που του παρέχονται. σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4412/2016. 1341 και των εδρών του Αστικού Κώδικα, αναγνωρίζοντας επίσης ότι η "Omega Station Srl a socio unico" δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από διαφορετικούς όρους, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί προηγουμένως εγγράφως.
Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης πρέπει να εξετάζονται ηλεκτρονικά από τους πελάτες που επισκέπτονται τον ιστότοπο πριν επιβεβαιώσουν τις αγορές τους. Η διαβίβαση της παραγγελίας συνεπάγεται επομένως την πλήρη γνώση των προαναφερθέντων και την πλήρη αποδοχή τους.


3. ΜΕΤΑΦΟΡΈΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ

Μόλις η παραγγελία αποσταλεί από τον πελάτη με τον τρόπο που υποδεικνύεται στον ιστότοπο, ο πωλητής θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν σύμφωνα με τις δυνατότητές του για να εγγυηθεί την παράδοση του προϊόντος εντός των χρόνων που επέλεξε ο πελάτης κατά την παραγγελία. Τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση από τον Πωλητή θα γνωστοποιούνται στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Ανάλογα με την περίοδο καθυστέρησης και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ο Πωλητής μπορεί να επιστρέψει στον Πελάτη τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν ανάλογα με την επιλεγμένη επιλογή παράδοσης.
Σε περίπτωση επιλογής της παράδοσης απευθείας στο σπίτι, κατά την παράδοση του προϊόντος από τον ταχυμεταφορέα, ο Πελάτης πρέπει να επαληθεύσει ότι:
1) ο αριθμός των παραδιδόμενων πακέτων αντιστοιχεί σε αυτόν της παραγγελίας- η αναντιστοιχία στον αριθμό των πακέτων ή των ενδείξεων, καθώς και η απώλεια ή η ζημία, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον ταχυμεταφορέα με την επικόλληση της φράσης "υπόκειται σε έλεγχο" στην υπογραφή και πάνω από αυτήν, χωρίς τη δυνατότητα άρνησης της παράδοσης, στην οποία ο Πελάτης θα στείλει αμέσως γραπτή καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πωλητή, ο οποίος, ανάλογα με την κατάσταση, θα αναζητήσει και θα παραδώσει το πακέτο που λείπει ή θα αντικαταστήσει το κατεστραμμένο ή ελλιπές πακέτο ή άλλες μεθόδους ολοκλήρωσης της παράδοσης,
2) η συσκευασία είναι άθικτη και δεν έχει υποστεί καμία ζημιά,
3) η ταυτότητα και η ποιότητα των προϊόντων, που ενδεχομένως αναγράφεται στη συσκευασία, αντιστοιχεί σε εκείνη που αναφέρεται στην παραγγελία και στο τιμολόγιο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας ή οτιδήποτε άλλο, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πωλητή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@stationdeus.com


4. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ

Το δικαίωμα του Πελάτη να επιλέξει μεταξύ των όρων πληρωμής και παράδοσης που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο. Δεν επιτρέπονται άλλοι τρόποι πληρωμής ή παράδοσης από αυτούς που αναφέρονται. Τα προϊόντα πωλούνται στις τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης. Το προϊόν παραμένει αποκλειστικός τομέας της "Omega Station Srl a socio unico" σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου. 1523 του Αστικού Κώδικα μέχρι την εξόφληση του τιμήματος.
Όλα τα στοιχεία πληρωμής (π.χ. αριθμός κάρτας ή ημερομηνία λήξης) θα διαχειρίζονται απευθείας από τους διαχειριστές των ηλεκτρονικών μορφών πληρωμής. Ο Πωλητής λαμβάνει μόνο την κοινοποίηση της εντολής πληρωμής με πιστωτική κάρτα ή άλλα δεδομένα και λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η χρέωση του οφειλόμενου ποσού, η διαδικασία πώλησης θα ακυρώνεται αυτόματα και η παραγγελία αγοράς θα θεωρείται λήξασα σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1456 cc με ταυτόχρονη κοινοποίηση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Πωλητή στον Πελάτη.


5. ΑΠΟΔΟΧΉ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ

Για να μπορέσετε να δώσετε μια παραγγελία πρέπει να είστε σε νόμιμη ηλικία. Οι παραγγελίες που έχουν δοθεί θα είναι δεσμευτικές μόνο από τη στιγμή της παραλαβής από τον Πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιβεβαίωσης ότι ολόκληρη η διαδικασία παραγγελίας έχει ολοκληρωθεί δεόντως από τον ίδιο: η πληρωμή έχει εγκριθεί και τα παραγγελθέντα προϊόντα είναι διαθέσιμα. Σε περίπτωση μη παραλαβής του προαναφερθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον Πωλητή στο ακόλουθο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@stationdeus.com


6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ

Η επιστροφή του προϊόντος από τον Πελάτη στον Πωλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) αναντιστοιχία στον αριθμό των συσκευασιών ή των ενδείξεων, καθώς και απώλεια ή ζημία,
2) μη αντιστοιχία του παραδοθέντος προϊόντος σε σχέση με το εν λόγω αντικείμενο της παραγγελίας,
3) ακεραιότητα του προϊόντος,
4) σε περίπτωση μη ικανοποίησης από τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποδεχθεί ή να αρνηθεί την επιστροφή, αξιολογώντας την απόσυρση των προϊόντων και την επιστροφή της δαπάνης που πραγματοποίησε ο Πελάτης για την αγορά, αφαιρώντας στην περίπτωση αυτή ένα μέρος της επιστροφής από το ποσό της επιστροφής. αποζημίωση που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εξόδων διαχείρισης, αποστολής, των εξόδων τυχόν επισκευών που είναι απαραίτητες για τη νέα χρήση του προϊόντος, των εξόδων τυχόν μη αναστρέψιμων προσαρμογών του προϊόντος που ζητήθηκαν από τον πελάτη ή άλλων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της παραγγελίας του πελάτη.
Η επιστροφή του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν επικοινωνίας που αποστέλλεται στον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων με ρητή αναφορά του λόγου μεταξύ των προαναφερθέντων και των στοιχείων της παραγγελίας καθώς και του τιμολογίου αγοράς. Τα προς επιστροφή αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα από τον πελάτη. Μόλις κοινοποιηθεί η συσκευασία, ο Πωλητής θα φροντίσει για την παραλαβή με δικά του έξοδα στην ίδια διεύθυνση αποστολής, αποστέλλοντας ειδική ετικέτα αποστολής που θα εκτυπωθεί και θα επικολληθεί στο επιστρεφόμενο πακέτο. Μόλις η επιστροφή παραληφθεί από τον Πωλητή εντός και όχι αργότερα από 14 ημέρες, το τίμημα και τυχόν έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν τον πελάτη θα επιστραφούν με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο τελευταίος για την αγορά.
Δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές ή ανταλλαγές (ακόμη και εντός 14 ημερών από την αγορά) σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως:

1) προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά λόγω κακής χρήσης, κατάχρησης, απειρίας ή αμέλειας εκ μέρους του Πελάτη ή τρίτων ή ατυχημάτων οποιασδήποτε φύσης,
2) προϊόντα που παρουσιάζουν υπερβολική φθορά: η φθορά θεωρείται υπερβολική εάν το προϊόν διαπιστωθεί ότι έχει χρησιμοποιηθεί, είτε πλησιάζει στο τέλος της πρακτικής του χρήσης είτε απλώς φαίνεται πολύ φθαρμένο,
3) προϊόντα που χάνονται ή καταστρέφονται λόγω πυρκαγιάς, πλημμύρας ή φυσικής καταστροφής,
4) προϊόντα που επιστρέφονται για προσωπικούς λόγους που δεν σχετίζονται με την απόδοση ή την ικανοποίηση του ίδιου του προϊόντος,
5) βρώμικα ή μολυσμένα προϊόντα, έως ότου καθαριστούν κατάλληλα.

7. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Τυχόν σφάλματα αποστολής ή έλλειψη υλικού στο εσωτερικό του πακέτου ή των πακέτων που παραλήφθηκαν πρέπει να αναφέρονται εντός 10 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων στο info@stationdeus.com αναφέροντας τον αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας.

Εάν η αναφορά γίνει μετά τη δέκατη ημέρα, η Omega Station srl διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει κάθε κόστος ανταλλακτικών, των αποστολών τους και της βοήθειας που παρέχεται στον πελάτη..


8. ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑ

Ο πωλητής εγγυάται ότι τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγυάται την κάλυψη της έλλειψης συμμόρφωσης για περίοδο δύο ετών από την αγορά. Η εγγύηση αυτή ισχύει για τα προϊόντα που παρουσιάζουν έλλειψη συμμόρφωσης υπό την προϋπόθεση ότι αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τον Πελάτη σωστά και σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους και με επιμέλεια. Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ελάττωμα στα προϊόντα, πρέπει να αποστείλει γραπτή ανακοίνωση στον Πωλητή το συντομότερο δυνατό στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται. Βοήθεια για την εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής. Μόλις διαπιστωθεί το ελάττωμα, ο Πωλητής θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το αγορασμένο προϊόν κατά την απόλυτη κρίση του. Για οποιαδήποτε ανάγκη βοήθειας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.


9. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την προβλεπόμενη σύμβαση, εάν τα προϊόντα που παραλαμβάνει δεν ανταποκρίνονται ως προς τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα στα προϊόντα που παρήγγειλε, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των πακέτων, αποστέλλοντας γραπτή ανακοίνωση στον Πωλητή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας. info @stationdeus.com. Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο Πωλητής θα παρέχει όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία επιστροφής (μέθοδοι και όροι επιστροφής).
Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων θα βαρύνουν τον Πωλητή. Το προϊόν που αγοράστηκε πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από τη συσκευασία, τη σχετική εγγύηση ή όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή του με βεβαιότητα. Μετά την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος, ο Πωλητής θα προβεί στον έλεγχο της ακεραιότητας του προϊόντος με τα προαναφερθέντα συνοδευτικά στοιχεία. Μόλις διαπιστωθεί η ακεραιότητα του επιστρεφόμενου προϊόντος, ο Πωλητής θα επιστρέψει όλα τα ποσά που κατέβαλε ο Πελάτης εντός 14 ημερών από την παραλαβή της επιστροφής.
Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την υπαναχώρηση από την προβλεπόμενη σύμβαση χωρίς αιτιολογημένο λόγο. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποδεχθεί ή να αρνηθεί την υπαναχώρηση, αξιολογώντας την απόσυρση των προϊόντων και την επιστροφή της δαπάνης που πραγματοποίησε ο Πελάτης για την αγορά, αφαιρώντας στην περίπτωση αυτή ένα μέρος της επιστροφής από το ποσό της επιστροφής. αποζημίωσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εξόδων διαχείρισης, αποστολής, των εξόδων τυχόν επισκευών που είναι απαραίτητες για τη νέα χρήση του προϊόντος, των εξόδων τυχόν μη αναστρέψιμων προσαρμογών του προϊόντος που ζητήθηκαν από τον πελάτη ή άλλων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της παραγγελίας του πελάτη.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΓια τις πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε στις διατάξεις του συνδέσμου της ιστοσελίδας "Omega Station Srl a socio unico": https://www.iubenda.com/privacy-policy/52582742.

11. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ενημερώνουμε ότι, για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω του ιστότοπού μας, είναι απαραίτητο να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 18 χρόνια ηλικίας. Αυτή η απαίτηση επιβάλλεται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες και να εξασφαλιστεί μια υπεύθυνη διαχείριση οικονομικών. Ο έλεγχος της ηλικίας μπορεί να ζητηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διαδικασίες.

 

12. Τεκμηρίωση και Χρέωση Παραγγελιών

Σεβόμενοι τα πρότυπά μας για διαφάνεια και συμμόρφωση με τη νομοθεσία, δεσμευόμαστε να εκδίδουμε ένα έγγραφο για κάθε αγορά που πραγματοποιείται από τους πελάτες μας. Για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας, είναι ουσιαστικό οι πελάτες να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία της επιχείρησης - συγκεκριμένα τον ΑΦΜ και τον Κωδικό SDI, ή την PEC στα αντίστοιχα πεδία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμπλήρωσης της παραγγελίας.

Στην περίπτωση που αυτές οι πληροφορίες δεν εισαχθούν κατά τη στιγμή της παραγγελίας, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να μας στείλουν τα λείποντα στοιχεία της επιχείρησης εντός ενός μέγιστου χρονικού ορίου 6 ημερών. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email στη διεύθυνση info@stationdeus.com. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, εάν δεν λάβουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός του χρονικού ορίου των 6 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, θα θεωρήσουμε ως έγκυρη, ως απόδειξη της αγοράς, την επιβεβαίωση της παραγγελίας που στάλθηκε μέσω email.

12.2 Κόστη για την Έκδοση Επιπλέον Εγγράφων

Σε περίπτωση που χρειαστεί η έκδοση νέων εγγράφων ή η τροποποίηση τους, ή η έκδοση πιστωτικών σημειωμάτων, για λόγους που δεν οφείλονται σε δικό μας λάθος, θα εφαρμοστεί μια χρέωση διαχείρισης εγγράφων. Αυτό το κόστος ανέρχεται σε 35€ για κάθε έγγραφο που εκδίδεται, εκτός αν το κόστος είναι μεγαλύτερο. Αυτή η δαπάνη αντικατοπτρίζει τη χρήση πόρων που απαιτούνται για τη διαχείριση και τη διόρθωση της τεκμηρίωσης.


13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται προορίζονται να συναφθούν στην Ιταλία και υπόκεινται στο ιταλικό δίκαιο.
Για οποιαδήποτε διαφορά, αποκλειστικά αρμόδιο δικαστήριο είναι αυτό της Βιτσέντζα.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το γραφείο πωλήσεων στην ακόλουθη διεύθυνση:
Station Deus - πρώην Omega Station srl a socio unico
Via Monte Grappa, 46
36034 Malo (VI) - Ιταλία
Τηλ. +39 351 598 8972

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@stationdeus.com

 

bottom of page